REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Dziękuję za odwiedzenie strony internetowej www.trening.tigerzone.pl

Koniecznie zapoznaj się z niniejszym Regulaminem w całości, abyś wiedział na jakich zasadach korzystasz z Produktów cyfrowych dostępnych na stronie internetowej www.trening.tigerzone.pl oraz jakie prawa Ci przysługują. Jeżeli zapoznasz się z jego treścią i akceptujesz warunki tutaj przedstawione, daj temu wyraz zaznaczając stosowny checkbox o akceptacji Regulaminu przed dokonaniem zakupu produktu cyfrowego.

I. DEFINICJE

POJĘCIA UŻYTE W NINIEJSZYM „REGULAMINIE” OZNACZAJĄ:

1. Informacja Handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania produktów lub usług (cyfrowych oraz innych) Sklepu, w szczególności reklama, informacje o aktualnościach, promocjach, obniżkach cen, nieodpłatnych świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyściach związanych z promowanym towarem, usługą i innych aktywnościach dotyczących Sklepu.

2. Klient /Kupujący– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu w ramach Sklepu.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Właścicielem sklepu internetowego jest Andżelika Stefańska-Kowalik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Andżelika Stefańska-Kowalik TIGER-ZONE, pod adresem os. Złota Podkowa 21/1, 31-352 Kraków, posiadający numer NIP 774 269 42 43 oraz numer REGON 140484251, posługujący się adresem e-mail: andzelika.stefanska@gmail.com, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

5. Produkt cyfrowy (niematerialny) – wszystkie produkty niematerialne prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w tym pobrania, w szczególności są to: szkolenia online, kursy online, akademie edukacyjne, e-booki, audiobooki, podcasty, filmy, webinary, pliki video, oprogramowanie, zdjęcia, inne pliki jak PDF itp., dostępy do strony abonamentowej z produktami cyfrowymi itp.

6. Usługa (cyfrowa) – usługa oferowana za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności stron.

7. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności” lub „Klauzulą informacyjna”.

8. Strona internetowa – strona znajdująca się pod adresem www.trening.tigerzone.pl

9. Sklep internetowy – określa się stronę, podstronę albo subdomenę powiązane z adresem głównym www.trening.tigerzone.pl, na której są dostępne do sprzedaży albo zapowiedziane produkty,

10. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

11. Tutoriale – materiały video, filmy instruktażowe.

12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy właścicielem sklepu a klientem za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

13. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych produktów lub usług (w tym cyfrowych), zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z umowy sprzedaży, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Za pośrednictwem Strony Internetowej Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, tzn. na odległość, bez jednoczesnej obecności stron poprzez przekaz danych.
2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania ze strony www.trening.tigerzone.pl w szczególności zasady sprzedaży produktów lub usług (cyfrowych), dostępnych na stronie internetowej, zasady odstępowania od umowy oraz składania reklamacji.
3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców.
4. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5. Właściciel udostępnia Klientowi Regulamin przed zakupem produktów lub usług (cyfrowych), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Niniejszy Regulamin uwzględnia przepisy prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej w zakresie w jakim jest to wymagane, a w szczególności:
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 poz. 123, 730).
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 134, 730).
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w skrócie RODO).
7. Klient obowiązany jest do korzystania z produktów lub usług (cyfrowych) dostępnych na stronie internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Właściciela oraz osób trzecich.
8. Klient nie może zawrzeć umowy pod pseudonimem albo anonimowo.
9. Administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel strony. Dane osobowe są przetwarzane w celach i zakresie wskazanych w Polityce Prywatności, opublikowanej na stronie internetowej. Korzystanie ze sklepu internetowego jest całkowicie dobrowolne, podanie danych jest warunkiem realizacji świadczeń przez Właściciela.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
a. posiadania urządzenia (typu komputer, laptop, tablet, smartfon lub innego podobnego urządzenia) umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux, Windows, czy iOS,
b. zainstalowania na takim urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Google Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, albo innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
c. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
2. Klient może składać zamówienia na poszczególne produkty lub usługi (cyfrowe) pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne, np. dla produktu cyfrowego pod postacią e-booka – program obsługujący format pliku PDF., pub., lub mobi.

IV. PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA

1. Z Produktów lub usług (cyfrowych) dostępnych na stronie internetowej może korzystać każdy użytkownik internetu.

2. Korzystanie z Produktów lub usług (cyfrowych) dostępnych na stronie internetowej jest albo płatne albo bezpłatne. Klient może wybrać każdy produkt lub usługę z dostępnych na stronie według uznania. Klient może skorzystać ze wszystkich lub niektórych produktów lub usług.

3. Komunikacja w czasie wykonywania Umowy odbywa się pomiędzy Usługodawcą a Klientem wyłącznie w panelu Klienta. Konto w tym panelu jest zakładane dla Klienta w natychmiast po zaksięgowaniu płatności za produkt lub usługę (cyfrową) na koncie Usługodawcy. Szczegółowe informacje odnośnie współpracy przez Panel Klienta, Klient otrzymuje po dokonaniu zamówienia produktu lub usługi.

4. Do Produktów lub Usług płatnych dostępnych na stronie internetowej należą:

Kurs online – jest to Produkt nagrany, do której dostęp odbywa się przez platformę po zalogowaniu się przez Użytkownika/Nabywcę. Kurs zawiera pliki wideo do odtwarzania online oraz pliki PDF do pobrania. Dostęp do tego Produktu jest pod linkiem https://trening.tigerzone.pl/moje-konto/

5. Korzystanie z kursu online odbywa się na ryzyko Klienta-Użytkownika kursu online. Zastosowanie się do wskazówek zawartych w kursie online nie jest jednoznaczne z gwarancją określonych rezultatów, a związane jest z indywidualnymi predyspozycjami Klienta-Użytkownika i jego aktualnym stanem zdrowia. Przystąpienie do realizacji kursu online powinno być poprzedzone indywidualną konsultacją Klienta-Użytkownika kursu z lekarzem lub fizjoterapeutą. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki, w sytuacji braku zgody lekarza lub fizjoterapeuty na wykonywanie ćwiczeń.

V. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. W celu zamówienia Produktu lub Usługi należy wejść na stronę internetowa, a następnie dokonać wyboru żądanego Produktu lub usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie.
2. Wybór przez Klienta produktów (w tym ich rodzaju oraz liczby) lub usług dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych produktów lub usług do koszyka.
3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych: imienia i nazwiska (w przypadku osoby prawnej albo jednostki nieposiadającej osobowości prawnej – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie) oraz adresu e-mail. Klient żądający wystawienia faktury powinien w formularzu zamówienia podać dane do wystawienia faktury. Aby dokonać zakupu, konieczna jest akceptacja niniejszego „Regulaminu” poprzez zaznaczenie (kliknięcie) właściwego okienka (checkbox) przy komunikacie: „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.
4. W procesie składania Zamówienia Klient dokonuje dowolnie wyboru co do formy płatności za zamówiony Produkt lub Usługę.
5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych uprzednio danych osobowych, danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności.
6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej zapłaty.
7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
9. Po złożeniu Zamówienia, Klient zostaje przekierowany na stronę z podziękowaniem oraz niezbędnymi informacjami odnośnie realizacji zamówienia.
10. Następnie klient otrzyma na podany przy zakupie adres email wiadomość z potwierdzeniem zakupu, numerem zamówienia i innymi szczegółami jego realizacji.
11. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 10 powyżej. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
12. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela w celach marketingowych. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
13. Klient zobowiązany jest nie może udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
14. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania dostęp do produktów cyfrowych lub usług osobom trzecim.
15. Płatności za Produktu lub Usługi są płatnościami w trybie subskrypcyjnym, odnawiane co miesiąc.

VI. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW, CENY I FORMY PŁATNOŚCI, DOSTAWA

1. Ceny Produktów lub Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto.
2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów lub usług prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
3. Klient może wybrać następujące formy płatności:

• klasycznym przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu, wskazane po wymianie korespondencji mailowej pomiędzy stronami;
• przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu PayU;
• Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

4. Przed dokonaniem płatności Klient powinien zapoznać się z zasadami obowiązującymi u operatora finansowego.
5. Dokonując zapłaty za Produkt lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
6. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby możliwie wyczerpująco w sposób opisowy prezentować oferowane Produkty lub Usługi. Sposób wyświetlania u Klienta zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu.
7. W przypadku zamówienia towarów z wysyłką dostępna jest dostawa na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej. Cena wysyłki to 18 zł.
8. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta

VII. REKLAMACJE

1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej, platformy dostępu do Produktów i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.
2. Wszelkie reklamacje można zgłaszać drogą elektroniczną do Właściciela Sklepu na adres e-mail: andzelika.stefanska@gmail.com
3. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, rodzaj zamówienia, opisać powód składanej reklamacji oraz żądanie w związku z reklamacją.
4. Każda reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy wykupiona Usługa zostanie wykonana ze strony Właściciela.
2. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi odnośnie umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni) i po poinformowaniu go przez Właściciela o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
3. Spełnianie świadczenia oznacza uaktywniony dostęp do treści cyfrowych przez konsumenta (przekazanie dostępu do Panelu Klienta oraz jest uaktywnienie przez Klienta).
4. Z zastrzeżeniem pkt VIII pkt 1-2 niniejszego regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów.
5. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
6. W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny za Produkt lub Usługę.
7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone pocztą tradycyjną lub mailową, na adresy wskazane w pkt II pkt 1 niniejszego Regulaminu.
8. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, 2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
9. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący
10. Klient może zgłosić reklamację poprzez wiadomość email na adres andzelika.stefanska@tigerzone.pl. Sklep zobowiązuje się przyjąć reklamację w okresie 1 roku od daty sprzedaży.


IX. PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie do treści cyfrowych udostępnionych przez Usługodawcę w ramach Produktów, jako całości oraz ich poszczególnych elementów należą do Usługodawcy i objęte są pełną ochroną prawną przewidzianą w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, zarówno prawa polskiego, europejskiego, jak i innych systemów prawnych. Ochrona praw autorskich obowiązuje bez względu na zasięg terytorialny oraz czas (trwa bezterminowo).
2. Zawierając umowę, Klient nie nabywa jakichkolwiek praw autorskich, ani licencji.
3. Rozpowszechnianie treści któregokolwiek z Produktów, w szczególności tutoriali, e-booków, udostępnionych przez Usługodawcę w całości lub jakiejkolwiek jego części stanowi naruszenie praw autorskich i polega odpowiedzialności prawnej, tak cywilnej, jak i karnej.
4. Powzięcie wiedzy o naruszeniu praw autorskich w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek zakresie stanowi podstawę do rozwiązania Umowy przez Usługodawcę w trybie natychmiastowym, co oznacza automatyczne anulowanie dostępu do Panelu Klienta. Wobec osoby naruszającej prawa autorskie zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/ ); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest Akademia internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Akademia ODR). Akademia ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”].
4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego oraz europejskiego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020 r.

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pouczam, że masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (otrzymania maila z dostępem do Panelu Klienta).
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować mnie jako Właściciela Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: os. Złota Podkowa 21/1, 31-352 Kraków. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na wskazany adres, otrzymasz niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy drogą mailową.
Możesz skorzystać z WZORU FORMULARZA odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Tobie prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracam Tobie wszystkie otrzymane od Ciebie płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostałem poinformowany o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponosisz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. dostęp przez Panel Klienta, przesłane za pośrednictwem poczty elektroniczej, Dopbox itp.), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. (*treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej). Należy pamiętać, że zalogowanie się do Panelu Klienta i rozpoczęcie korzystania z udostępnionej usługi cyfrowej oznacza, że spełnianie świadczenia rozpoczęło się w rozumieniu powyższego przepisu prawa.

Świętuj ROK TYGRYSA treningami ze zniżką nawet -30%!

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Złap TYGRRRRYSIE okazje -40% na kursy i koszulki

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy